Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3950/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3268 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3951/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3272 - k aktualizaci přílohy č. 4 smlouvy č. INO/54/11/010585/2016 ze dne 19.7.2016 k zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3952/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3267 - k návrhu na odpis vynaložených nákladů na zmařenou přípravu realizace stavby č. 40040 Domov seniorů Praha 13 a zároveň zařazení stavby Bytové rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3816/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/62 - k návrhu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/66/03/001653/2017 mezi hlavním městem Prahou a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3817/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/36 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy na výkup pozemků a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3818/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/35 - k nabytí akciového podílu ve společnosti TCP - Vinohrady, a.s. od společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3819/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/23 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3820/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/64 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3821/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/19 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1604 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3822/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/20 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru Troja - rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OPP-3733/2017 České dědictví UNESCO – povinně zveřejňované údaje - Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 oznámení OPP 13.12.2017 - 31.12.2038
OVO-3765/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3116 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3766/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3166 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3767/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3144 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3768/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3112 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka a implementace aplikačního zabezpečení provozovaných služeb rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019